Elementarny oręż do walki z dysleksją

Brak zręczności manualnej, kłopoty z odwzorowywaniem, słaba koordynacja ruchowa, brak koncentracji, łatwe rozpraszanie się, trudności z rozróżnianiem liter, głosek, z budowaniem zdań… To tylko niektóre z objawów mogących świadczyć o zagrożeniu dziecka dysleksją. Wczesne ich dostrzeżenie i właściwa ocena, a także otoczenie dziecka właściwą opieką i podjęcie z nim pracy dają szansę na powstrzymanie rozwoju tej dysfunkcji i zminimalizowanie kłopotliwości z nią związanej. Nieocenioną pomocą może być też nowy na rynku „Elementarz dla dzieci z dysleksją”.

Mianem dysleksji określa się kłopoty z pisaniem i czytaniem u osób, które teoretycznie mieć ich nie powinny, nie występują u nich bowiem żadne zaburzenia natury neurologicznej czy intelektualnej. W przypadku dzieci mówi się o dysleksji rozwojowej, na którą składają się różne zaburzenia objawiające się zwykle trudnościami w czytaniu (w zakresie techniki, tempa czy zrozumienia czytanej treści), w poprawnym i „ładnym” pisaniu, a także problemami z matematyką (z opanowaniem pojęcia liczby czy np. z porównywaniem zbiorów pod względem liczebności).

Gdy dysleksja jest już zdiagnozowana, ważne, by nie działać po omacku; nie tracić czasu i energii na nieprzynoszące rezultatów chaotyczne posunięcia, lecz skorzystać z pomocy ekspertów. To istotne, bo dysleksja rozwojowa występująca u dziecka nie musi przekształcić się w dysleksję występującą u dorosłych.

Dużym wsparciem dla terapeutów i opiekunów dzieci dyslektycznych, a przede wszystkim pomocny dla nich samych, może być opracowany przez ekspertów „Elementarz dla dzieci z dysleksją”.

Jego przemyślana budowa i zawartość jest dostosowana do specyficznych potrzeb dzieci dyslektycznych, które od podstaw muszą opanować sztukę czytania. Napisany jest wyraźną czcionką, przejrzyście – z zachowaniem dużych odstępów między wersami, co ułatwia skupienie. Sama treść podana jest w atrakcyjny sposób, z dużą ilością ciekawych zagadnień, które wzbudzają zainteresowanie dziecka i podtrzymują jego uwagę.

Składa się z trzech części, z których każda ma za zadanie pomóc w stopniowym opanowaniu czytania: pierwsza dotyczy liter i dwuznaków, druga, za sprawą odpowiednich ćwiczeń pomaga poznać sylaby, trzecia – ułatwia czytanie całych wyrazów (prostych i bardziej skomplikowanych).

Oprócz ćwiczeń doskonalących umiejętność czytania książka zawiera zadania ułatwiające pracę nad wykształceniem słuchu fonemowego. Umożliwia on odróżnianie liter od głosek, składanie ich w wyrazy, a wyrazów w zdania. Pomoc w redukcji rozproszenia uwagi, zwykle towarzyszącego zjawisku dysleksji, oferują natomiast propozycje ćwiczeń relaksacyjnych.

Książka podkreśla też znaczenie warunków, w jakich odbywa się nauka: ważne jest otoczenie, atmosfera, życzliwe zaangażowanie i wsparcie ze strony rodziców. Daje również mądrą radę niestawiania nieosiągalnych celów przed dzieckiem, uczy dostosowywania oczekiwań do jego realnych możliwości.

Konstrukcja elementarza pomyślana jest tak, by efektywną pracę z jego użyciem mogli wykonywać zarówno wyspecjalizowani terapeuci, jak i rodzice dzieci dyslektycznych, a je same zachęcał i motywował do ćwiczeń. Dlatego ta pozycja jawi się jako ważny oręż w walce z dysleksją.

I choć niełatwo dysleksję pokonać, można nad nią pracować i znacznie ją ograniczyć, by nie wywoływała trudności w codziennym funkcjonowaniu. Aby to było możliwe, ważne jest wczesne jej wykrycie i wdrożenie odpowiedniej terapii. Polega ona na usprawnieniu funkcji zaburzonych (słuchu, wzroku, ruchu) i wzmocnieniu tych, które działają prawidłowo. Wydany przez Naszą Księgarnię „Elementarz dla dzieci z dysleksją” jest w jej skutecznym prowadzeniu niezbędnym wręcz narzędziem.

 

Recenzja: Anna Stasiak

 

„Elementarz dla dzieci z dysleksją”

Autorka: Agnieszka Łubkowska
Ilustracje: Joanna Kłos
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
Wiek: 0-10 lat

 

„Elementarz dla dzieci z dysleksją” został objęty patronatem medialnym wydawnictwa TASHKA i magazynu „Fika”.