Konkurs „Fikołek Matołek Prezentów Tobołek”

W najnowszej Fice znajdziesz strony konkursowe.

W środku worka narysuj swój wymarzony prezent.

Po narysowaniu wytnij całą stronę z wypełnionym kuponem prawnego opiekuna.
Wyślij na adres:

LAMALA,
ul. Szklanych Domów 9A,
04-346 Warszawa

lub przynieś osobiście pod ten sam adres w terminie do 10 października 2012 roku.
Jest to jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu.


REGULAMIN KONKURSU pt. „Fikołek Matołek Prezentów Tobołek”:

1. Organizatorem konkursu są: TASHKA Katarzyna Kucharska, ul. Mińska 25 lok. 329, 03-808 Warszawa, NIP 536-115-59-10, REGON: 142245734 oraz LAMALA – dziecięca radość, Sebastian Szczepan ul. Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa, NIP: 634 198 12 32, REGON: 142822261.
2. Konkurs rozpoczyna się wraz z ukazaniem 8 numeru magazynu FIKA.
3. Konkurs kończy się 10 października o godz. 23:59.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat w dwóch kategoriach: od 3 do 6 lat i od 7 do 10 lat.
5. Konkurs polega na narysowaniu/stworzeniu przez dziecko obrazu wymarzonego prezentu. Technika prac: dowolna, układ pracy: pionowy, praca musi być wykonana na powierzchni wewnętrznej Mikołajowego worka z prezentami na szablonie opublikowanym w 8 numerze magazynu FIKA.
6. Nagrodami w konkursie są worki z prezentami dostarczone przez Świętego Mikołaja. Lista sponsorów nagród opublikowana jest na stronie www.tashka.pl. Przewidziane są dla kategorii wieku od 3 do 6 lat dwie nagrody głównie oraz 5 nagród pocieszenia. Dla kategorii wieku od 7 do 10 lat dwie nagrody główne oraz 5 nagród pocieszenia.
7. Pracę/prace należy przesłać na adres: LAMALA, ul. Szklanych Domów 9A, 04-346 Warszawa lub osobiście przynieść pod ten sam adres w terminie do 10 października 2012 roku. W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data nadania.
8. Obowiązkowe jest również wypełnienie wszystkich punktów załączonego do szablonu formularza ze zgodą na udział i podpisem opiekuna prawnego.
9. Jury złożone z wybranych sponsorów nagród oraz organizatorów konkursu dokona wyboru najlepszych prac. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę: pomysłowość, rozplanowanie przestrzeni, wykorzystane materiały.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 9. numerze magazynu FIKA, na stronach organizatorów, sponsorów, patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Ponadto wszystkie prace zgłoszone będą zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawie z poprzedzającym wernisażem.
11. Nagroda zostanie wysłana przez organizatora konkursu na jego koszt. Nagroda przepada w sytuacji podania przez uczestnika błędnych danych.
12. Nagrody będą dostarczane tylko na terenie Polski.
13. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów konkursu należy przesłać w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości na adres organizatora. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez organizatora rozpatrywane.
14. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża tym samym zgodę na jego zasady oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych organizatora, a także na dalsze ich wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na udział prac w wystawie pokonkursowej (o której informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ogłoszeniu wyników konkursu).
17. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie rodzin organizatorów i sponsorów.
18. Uczestnictwo w konkursie oznacza zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie powyższego regulaminu.