REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG NA PORTALU
E-FIKA.PL

$ 1

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o jakim mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

$ 2

W niniejszym regulaminie portalu, zwanym dalej „Regulaminem wymienione pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
„Portal”- strona główna https://www.e-fika.pl/ oraz jej podstrony,
„Tashka”- właściciel Portalu tj. Katarzyna Kucharska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TASHKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niekłańska 35, 03-924, o numerze NIP 536-115-59-10, REGON 142245734, e-mail: www.e-fika.com, „Użytkownik”- każda osoba zarejestrowana w Portalu, „Umowa”- oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Tashką w przedmiocie rejestracji w Portalu.

$ 3

Regulamin określa zasady świadczenia przez Tashkę drogą elektroniczną usługi dostępu do informacji o czasopiśmie e-Fika, o akcjach i wydarzeniach organizowanych/współorganizowanych/polecanych przez Tashka, usługi newslettera, zawierające informacje o promocjach i innych akcjach marketingowych dotyczących sklepu działającego w witrynie https://tashka.pl, usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikom komentowania poszczególnych treści zamieszczonych na Portalu oraz prowadzenia dyskusji pod tymi treściami w przeznaczonych do tego częściach podstron Portalu.

$ 4

Do korzystania z Portalu konieczny jest dostęp do sieci Internet. Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej, jednakże Portal jest prawidłowo obsługiwany przez następujące przeglądarki: Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowszych. Konieczna jest włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki „cookies”, oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Do prawidłowego korzystania z Portalu tj. do zalogowania się i utrzymania sesji po zalogowaniu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

$ 5

Zawarcie Umowy oraz korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu jest bezpłatne.

$ 6

Osoba, która chce zawrzeć z Tashką Umowę powinna wypełnić i przesłać drogą elektroniczną do Tashki odpowiedni formularz znajdujący się na stronie www o adresie: https://www.e-fika.pl/rejestracja. Po wypełnieniu tego formularza, aby go przesłać do Tashki należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Na podany w formularzu adres e-mail Tashka prześle mail aktywacyjny, w którym znajdzie się link aktywacyjny i będzie podana treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies. Przesłany e-mail jest ofertą zawarcia Umowy. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację: Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies i oznacza przyjęcie oferty złożonej przez Tashkę Użytkownikowi i stanowi zawarcie Umowy. Od tego momentu Tashka będzie świadczyć usługi wskazane w § 2 Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usługi od razu po zawarciu Umowy.

$ 7

Tashka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały dane do logowania w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika. Z tego względu Tashka zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Portalu w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

$ 8

Zalogowanie się do Portalu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się” i podanie adresu e-mail oraz hasła.

$ 9

Aby dodać komentarz należy wpisać jego treść w polu, które znajduje się pod daną treścią i kliknąć przycisk „Dodaj komentarz”. Następnie komentarz zostanie zamieszczony pod treścią artykułu.

$ 10

Tashka nie zapoznaje się z treścią komentarzy przed ich publikacją w Portalu. W razie gdy komentarz zawiera treści naruszające prawo, dobra osobiste lub interesy innych podmiotów, zostanie on na żądanie uprawnionego podmiotu niezwłocznie usunięty. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze.

$ 11

Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać newsletter zawierający informacje o promocjach i innych akcjach marketingowych dotyczących sklepu działającego w witrynie https://tashka.pl, muszą wyrazić na to oddzielną zgodę.

$ 12

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu na adres mailowy www.e-fika.com, pocztą bezpośrednio na adres Tashki podany w Regulaminie lub osobiście w siedzibie Tashki. W reklamacji należy opisać nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Tashka oraz wskazać dane kontaktowe, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Tashka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymani

$ 13

  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, co nastąpi ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać na adres: www.e-fika.com albo listem poleconym na adres Wykonawcy.
  3. Tashka ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia przez Użytkownika Regulaminu. Oświadczenie woli Wykonawcy w powyższym przedmiocie może być złożone za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na mail Użytkownika podany przy rejestracji w Portalu.
  4. W przypadku likwidacji portalu Tashka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy wszystkim Użytkownikom. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem 14 dniowego terminu.

$ 14

  1. Tashka informuje, że niedopuszczalne jest dodawanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności podawanie w formularzu rejestracyjnym danych, w tym adresu e-mail innych osób oraz dodawanie komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, czy zawierających słowa wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe.
  2. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portalu.

$ 15

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

$ 16

Tashka informuje, że poszczególne treści zamieszczone w Portalu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

$ 17

Regulamin znajduje się na stronie www.e-fika.pl/regulamin oraz w siedzibie Tashki.